Process - HyggeHus

Process

Zakup

 

test1

Projektowanie

test2

Produkcja

Proces technologiczny ciągłyproces technologiczny, który przebiega w ustalonych warunkach, a doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równocześnie, w sposób nieprzerwany[1]. W przypadku procesów wieloetapowych, wymienione warunki spełnia każdy z etapów: są prowadzone w warunkach niezmiennych w czasie, a półprodukty są w sposób ciągły kierowane do kolejnych etapów.

Zaletami procesów ciągłych, odróżniającymi je od procesów okresowych, są np.:

  • brak przerw w produkcji
  • łatwość automatyzacji (ze względu na niezmienność parametrów)
  • mniejsze wymiary instalacji produkcyjnych
  • łatwiejsza mechanizacja
  • mniejsza zmienność jakości otrzymywanych produktów (równocześnie większe wymagania, dot. ustabilizowanej jakości surowców).

Ekonomiczna opłacalność stosowania procesów ciągłych zależy m.in. od wielkości produkcji. Orientacyjnie przyjmuje się, że stosowanie instalacji o działaniu ciągłym jest opłacalne, jeżeli wielkość produkcji przekracza 1000 Mg/rok, a nie jest opłacalne, jeżeli jest mniejsza od 100 Mg/rok.

Procesy ciągłe są stosowane bez względu na skalę produkcji wtedy, gdy reakcje przebiegają między dwoma gazami. Mogą nie być wskazane w przypadku produkcji wielkoskalowej, np. wtedy, gdy utrudnienia techniczne wymuszają częste przestoje (np. konieczność okresowego usuwania gromadzących się osadów)[2].

Montaż

Proces technologiczny – uporządkowany zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów pracy[1]. Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (np. przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.

Zespół podstawowych aparatów i urządzeń produkcyjnych, służących do przeprowadzenia procesu technologicznego, współdziałających ze sobą według określonego planu, nazywa się układem technologicznym lub ciągiem technologicznym. Ważny udział w procesie mają także urządzenia pomocnicze, służące do transportu materiałów i do ich przechowywania, a także urządzenia, za pomocą których kieruje się przebiegiem procesu. Kompletna aparatura złożona z urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, wykonująca określony program produkcyjny nazywa się instalacją produkcyjną.

Wykończenie

Przekazanie

Gwarancja